Košík 0

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů – nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Kdo je správce

Poskytovatel služeb Alena Burgetová, se sídlem Zárybničná 965/19, 141 00 Praha 4, IČ: 74402145 informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě kterých poskytovatel služeb jako správce osobních údajů (dále jen “Správce”) v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů nakládá s osobními údaji.

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na adrese sídla správce uvedené výše nebo písemně prostřednictvím emailové adresy  info@melodyenglish.cz

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Jako správce v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, k těmto účelům:

  • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online služeb, atd.) 

  • vedení účetnictví

  Jste – li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste – li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • pořizování fotografií a videozáznamů

V případě uskutečnění živé akce si tyto materiály v jejich průběhu pořízené ponecháváme pouze  za účelem propagace na webu www.melodyenglish.cz, propagace na facebooku MELODY English nebo za účelem tisku propagačních materiálů (letáky, plakáty, brožury).

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z tohoto souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Vaše osobní údaje nám svěřené neposkytujeme dále žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytujeme  je žádným třetím osobám.

Nemáme v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně v elektronické formě.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě a to ve lhůtě 60 dní.

Právo na výmaz

Vašim dalším právem je právo na výmaz. Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 120 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud se domníváte,  že z naší strany došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Závěrečná ustanovení

Vytvořením účtu na našich webových stránkách potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Jako správce jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 13.10. 2021. 

Můj košík
Váš košík je prázdný

Vypadá to, že jste si zatím nic nevybrali