Košík 0

 

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti MELODY English s.r.o., se sídlem Zárybničná 965/19, 14100 Praha 4, identifikační číslo: 07680686, (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 2389a a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem.

1.2. V případě, že nejste spotřebitelem, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí těmito Podmínkami.

1.3. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. Definice

2.1. Poskytovatel (dále také Provozovatel): MELODY English s.r.o., se sídlem Zárybničná 965/19, 141 00  Praha 4,  IČ: 07680686, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305382, e-mail: info@melodyenglish.cz, tel. 608 562 405 .

2.2. Online sekce: Nabídka členství nebo jiných produktů/kurzů pro různé cílové skupiny realizované provozovatelem, který tak uživateli poskytuje věc v digitální podobě – digitální obsah.

2.3. Sekce pro školy: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená školám formou ročního členství provozovatelem, autorem metodiky.

2.4. Sekce pro rodiče: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená formou jednotlivých témat či tematických balíčků rodičům provozovatelem, autorem metodiky.

2.5.  Sekce pro učitele: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená učitelům provozovatelem, autorem metodiky.

2.6. Sekce pro lektory: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená lektorům provozovatelem, autorem metodiky.

2.7. Uživatel:  zájemce, škola, rodič, učitel nebo lektor, který se zavazuje za digitální obsah poskytovatele platit odměnu.

2.8. Kupní cena: Cena, za kterou uživatel kupuje roční členství či kurz od poskytovatele.

 

  1. Uživatelský účet a registrace

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce v objednávkovém systému může uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu a z něho objednávat kurzy (uživatel dle 2.4.) nebo užívat již zakoupeného obsahu sekce (uživatel dle 2.3.).

3.2. Registrace obsahuje vždy tyto údaje: jméno a příjmení uživatele a e-mailová adresa.

3.3. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání ročního členství nebo kurzu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání kurzů jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.8. Poskytovatel může kdykoli přidávat, měnit nebo odebírat funkce či vlastnosti Online sekce, upravovat nebo zavádět omezení pro ukládání nebo jiné funkce, a to na základě oprávněných důvodů, kterými jsou:

  • dodržování zákonných požadavků v oblasti autorského práva;
  • vylepšení stávajících funkcí Online sekce, zejména doplnění dalšího obsahu.
  1. Objednávka, uzavření smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu

4.1. Uživatel 2.3. může provést objednávku přes objednávkový formulář na webových stránkách poskytovatele.

4.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace důležité pro následnou fakturaci (název uživatele, kontaktní údaje), informace o poptávané službě/ročním členství v Sekci pro školy a kupní ceně.

4.3. Uživatel 2.4. může provést objednávku kurzu prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci na webových stránkách poskytovatele.

4.4. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném kurzu (objednávaný kurz „vloží“ uživatel do elektronického nákupního košíku),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny kurzu, údaje o zaslání objednávaného kurzu.

4.5. Před zasláním objednávky poskytovateli, je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit”. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. 

4.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednanou službu/kurz – kupní cenu, osobu uživatele, způsob úhrady kupní ceny, je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu.

4.7. Neprodleně po přijetí objednávky poskytovatel pošle automatický email o přijetí objednávky a výzvu k platbě/fakturu na e-mailovou adresu uživatele.

4.8. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Uživatel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené poskytovatelem, a to telefonicky na kontaktním telefonním čísle poskytovatele nebo na kontaktní e-mailové adrese poskytovatele. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s poskytovatelem. Pokud je objednávka produktu zrušena pozdě, má poskytovatel nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.

4.9. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena zaplacením kupní ceny řádně a včas (tj.  celá částka  je uhrazena v termínu splatnosti).

4.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení kupní ceny v objednávkovém systému, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat uživateli kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že uživateli bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto VOP. Poskytovatel upozorní uživatele, pokud cena uvedená u kurzu  nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud uživatel nesouhlasí se zvýšením ceny, poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.11. Uživatel bere na vědomí, že při uzavírání Smlouvy jsou využívány komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. Kupní cena, platební podmínky a účast

5.1. Kupní cenu dle Smlouvy uživatel uhradí poskytovateli bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v potvrzení objednávky nebo přes platební bránu.

5.2. Platba za členství/kurz je možná pouze v českých korunách (Kč).

5.3. Kupní cena jakožto veškeré další případně související náklady budou uživateli sděleny v potvrzení objednávky.

5.4. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.5. Případné slevy z ceny členství/kurzu poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel   NENÍ    plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

5.7. Kupní cena členství a kurzů je splatná do 7 dnů od potvrzení o přijetí objednávky. Splatností se rozumí připsání předmětné částky na bankovní účet poskytovatele. V případě, že kupní cena nebude uhrazena řádně v termínu splatnosti, k uzavření Smlouvy nedojde.

5.8. Pro přihlášení do členské sekce kupující 2.3. použije přihlašovací údaje, které mu byly kupujícím vygenerovány a po připsání částky na účet prodávajího zaslány na emailovou adresu kupujícího. 

5.9. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele. 

5.10. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. 

  1. Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu

6.1. Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní uživatel u poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže. Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.

6.2. Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou. 

6.3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu. 

6.4. Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

6.5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku). 

6.6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@melodyenglish.cz

6.7. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.  

  1. Právo odstoupit od smlouvy

7.1. Při zpřístupnění digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, uživatel výslovně žádá o započetí poskytování tohoto plnění ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

7.2.  Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v těchto VOP a dále v případě, že službu/kurz není možné za původních podmínek dodat nebo se plnění stane objektivně nemožným. V takovém případě zašle poskytovatel odstoupení na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu, poskytovatel vrátí uživateli kupní cenu do 14 dnů od odeslání odstoupení, a to bezhotovostně a stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal.

7.3.  Poskytovatel má také právo odstoupit od Smlouvy v případě, že uživatel nemá vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli splatné ke dni dodání objednávky.

8.  Autorská práva

8.1. Obsah webových stránek a objednávkového systému provozovatele a všechny na nich zveřejněné materiály (zvukové nahrávky, videa, texty, fotografie, obrázky, loga a další), stejně jako obsah  v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení a těchto VOP, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob.

8.2. Tento obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat nahrávky, fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné na webových stránkách provozovatele. Při nerespektování tohoto zákazu má provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení služeb, programů a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.  Ochrana osobních údajů

9.1. Uživatel bere na vědomí, že svou registrací v objednávkovém systému vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).

9.2. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel bude zpracovávat osobní údaje v níže uvedeném rozsahu.

9.3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi uživatelem a provozovatelem. 

9.4. Uživatel registrací prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: provozovatel bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uživatele uvedené v registraci – jméno a příjmení uživatele, jeho tel. číslo, email. adresa. Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci provozovatele nebo zpracovatel osobních údajů, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

9.5. Uživatel je oprávněn požadovat opravu, výmaz, uplatnit právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo odvolat souhlas se zpracováním ohledně osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu provozovatele (9.2.)

9.6. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10.  Doručování

10.1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailové komunikace, a to na  e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu uživatele, resp. na kontaktní adresu poskytovatele.​​

10.2. ​​Kontaktní údaje poskytovatele – adresa pro doručování: MELODY English s.r.o., Zárybničná 965/19, 141 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: platforma.melody@gmail.com, telefon: 608 562 405

11.  Závěrečná ustanovení

11.1. Veškerá ujednání vyplývající z těchto VOP se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

11.3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost překladu do cizího jazyka.

11.4. S ohledem na to, že smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP jsou zakládány na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si provozovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní provozovatel na svých webových stránkách.

11.5. V otázkách neupravených těmito VOP se právní vztah řídí obecnými právními předpisy ČR.

11.6. Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v bodě 9.2.

11.7. V případě dotazu k těmto VOP poskytne provozovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

11.8. Provozovatel se zavazuje řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodní soud pro Prahu 4, resp. Městský soud v Praze.

11.9. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 10.1.2023.

Můj košík
Váš košík je prázdný

Vypadá to, že jste si zatím nic nevybrali