Košík 0

Obchodní podmínky text

Všeobecné obchodní podmínky

 Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MELODY English s.r.o., se sídlem Zárybničná 965/19, 14100 Praha 4, identifikační číslo: 07680686, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. Definice

2.1.   Prodávající (dále také Provozovatel): MELODY English s.r.o., se sídlem Zárybničná 965/19, 141 00  Praha 4,  IČ: 07680686.

2.2.   Online sekce: Nabídka členství nebo jiných produktů/kurzů pro různé cílové skupiny realizované provozovatelem.

2.3.   Sekce pro školy: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená školám formou ročního členství provozovatelem, autorem metodiky.

 2.4.   Sekce pro rodiče: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená formou jednotlivých témat či tematických balíčků rodičům provozovatelem, autorem metodiky.

 2.5.  Sekce pro učitele:: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená učitelům provozovatelem, autorem metodiky.

 2.6.   Sekce pro lektory: Ucelená metodika výuky angličtiny nabízená lektorům provozovatelem, autorem metodiky.

2.7.   Kupující:  zájemce, škola, rodič, učitel nebo lektor

 2.8.   Kupní cena: Cena, za kterou kupující kupuje roční členství či kurz od prodávajícího.

 

  1. Uživatelský účet a registrace

3.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce v objednávkovém systému může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu a z něho objednávat kurzy (kupující dle 2.4.) nebo užívat již zakoupeného obsahu sekce (kupující dle 2.3.).

3.2.   Registrace obsahuje vždy tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího jakožto uživatele a e-mailová adresa.

3.3.   Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání ročního členství nebo kurzu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání kurzů jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.5.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

  1. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

4.1.   Kupující 2.3. může provést objednávku přes objednávkový formulář na webových stránkách prodávajícího.

 

4.2.   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace důležité pro následnou fakturaci (název kupujícícho, kontaktní údaje), informace o poptávané službě/ročním členství v Sekci pro školy a kupní ceně.

 4.3.   Kupující 2.4. může provést objednávku kurzu prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci na webových stránkách prodávajícího.

4.4.   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném kurzu (objednávaný kurz „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny kurzu, údaje o zaslání objednávaného kurzu.

4.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednanou službu/kurz – kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

4.7.   Neprodleně po přijetí objednávky prodávající pošle automatický email o přijetí objednávky a výzvu k platbě/fakturu na e-mailovou adresu kupujícího.

4.8.   Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím, a to telefonicky na kontaktním telefonním čísle prodávajícího nebo na kontaktní e-mailové adrese prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je objednávka produktu zrušena pozdě, má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

4.9.   Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena zaplacením kupní ceny řádně a včas (tj.  celá částka  je uhrazena v termínu splatnosti).

4.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení kupní ceny v objednávkovém systému, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto VOP. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u kurzu  nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.11. Kupující bere na vědomí, že při uzavírání kupní smlouvy jsou využívány komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

  1. Kupní cena, platební podmínky a účast

5.1.   Kupní cenu dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky nebo přes platební bránu.

5.2.   Platba za členství/kurz je možná pouze v českých korunách (Kč).

5.3.   Kupní cena jakožto veškeré další případně související náklady budou kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

5.4.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

​​5.5. Případné slevy z ceny členství/kurzu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající   NENÍ    plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.7.   Kupní cena členství a kurzů je splatná do 7 dnů od potvrzení o přijetí objednávky. Splatností se rozumí připsání předmětné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě, že kupní cena nebude uhrazena řádně v termínu splatnosti, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5.8.   Pro přihlášení do členské sekce kupující 2.3. použijete přihlašovací údaje, které mu byly kupujícím vygenerovány a po připsání částky na účet prodávajího zaslány na emailovou adresu kupujícího.

 

  1. Právo odstoupit od smlouvy

6.1.   Kupující, který je spotřebitel (dále v tomto článku jen „Spotřebitel“), má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od  uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2.   Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na kontaktní emailovou adresu prodávajícího.

6.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající okamžikem přijetí odstoupení znepřístupní spotřebiteli členskou sekci a vrátí do 14 dnů spotřebiteli kupní cenu, popř. poměrnou část, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.

6.4.  Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto VOP a dále v případě, že službu/kurz není možné za původních podmínek dodat nebo se plnění stane objektivně nemožným. V takovém případě zašle prodávající odstoupení na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 dnů od odeslání odstoupení, a to bezhotovostně a stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

6.5.  Prodávající má také právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni dodání objednávky.

 

7.  Autorská práva

7.1.   Obsah webových stránek a objednávkového systému provozovatele a všechny na nich zveřejněné materiály (zvukové nahrávky, videa, texty, fotografie, obrázky, loga a další), stejně jako obsah  v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení a těchto VOP, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob.

7.2.   Tento obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat nahrávky, fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné na webových stránkách provozovatele. Při nerespektování tohoto zákazu má provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení služeb, programů a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

8.  Ochrana osobních údajů

8.1.   Kupující bere na vědomí, že svou registrací v objednávkovém systému vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).

8.2.   Kupující bere na vědomí, že provozovatel bude zpracovávat osobní údaje v níže uvedeném rozsahu.

8.3.   Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi kupujícím a provozovatelem.

8.4.   Kupující registrací prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: provozovatel bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v registraci – jméno a příjmení kupujícího jakožto uživatele, jeho tel. číslo, email. adresa. Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci provozovatele nebo zpracovatel osobních údajů, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

8.5. Kupující je oprávněn požadovat opravu, výmaz, uplatnit právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo odvolat souhlas se zpracováním ohledně osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu provozovatele (9.2.)

8.6. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

9.  Doručování

9.1.   Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailové komunikace, a to na  e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího, resp. na kontaktní adresu prodávajícího.​​

9.2.   ​​Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: MELODY English s.r.o., Zárybničná 965/19, 141 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: platforma.melody@gmail.com, telefon: 608 562 405.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1. Veškerá ujednání vyplývající z těchto VOP se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

10.3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost překladu do cizího jazyka.

10.4. S ohledem na to, že smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP jsou zakládány na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si provozovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní provozovatel na svých webových stránkách.

10.5. V otázkách neupravených těmito VOP se právní vztah řídí obecnými právními předpisy ČR.

10.6. Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v bodě 9.2.

10.7. V případě dotazu k těmto VOP poskytne provozovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

10.8. Provozovatel se zavazuje řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodní soud pro Prahu 4, resp. Městský soud v Praze.

10.9.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 13.10. 2021.

Můj košík
Váš košík je prázdný

Vypadá to, že jste si zatím nic nevybrali